Termíny a obsahy souhrnných testů

27.10.2018

ANGLIČTINA 31.října Souhrnný test lekce 1 -6

 • Slovíčka cca 8 slovíček, které děti znají už ze 3.ročníku, 
 • Umět psát číslovky od 1 do 20.
 • Psát písmena podle diktátu - hláskování.
 • Umět utvořit odpovědi na otázky na kluka a holku. 

Například: Amy, 9 let

What is her name? Her name is Amy.

How old is she? She is nine.

Martin, 14

What is his name? His name is Martin.

How old is he? He is fourteen.

 • Umět krátké odpovědi na otázky "Have you got...." : Yes, I have./ No, I haven't.
 • Umět napsat, že někdo něco nemá dělat. I'm listening. - Don't listen.
 • Odpovědět na otázku? Např.: Is he Peter? Yes, he is./No, he isn't. Is she Clare? Yes, she is./No, she isn't.
 • Doplnit správné otázky k odpovědím. Např. She is seven. Dopsat: How old is she?                                                                                                                                                               

ČESKÝ JAZYK 2.listopadu

 • Význam slov - slova významem nadřazená, podřazená, souřadná, slova protikladná (antonyma) a slova stejného významu (synonyma)
 • pravopis i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách
 • párové souhlásky
 • slovní druhy: Podstatná jména (umět poučku - Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Určit pád, číslo a rod (u rodu mužského určit životnost), poznat přídavná jména, zájmena a číslovky, poznat slovesa (umět poučku - Slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají nebo co se s nimi děje. Umět určit osobu, číslo a čas), poznat příslovce, spojky, částice a citoslovce.
 • Pročíst poučky v učebnici ČJ ve žlutých rámečcích do strany 20.

MATEMATIKA 5.listopadu

 • Sčítání a odčítání do 1000 po stovkách (např:700+100, 700-300...)
 • Sčítání a odečítání do 100 (80-63, 75+12, 46-38...)
 • Porovnávání čísel do 1000
 • Zaokrouhlování na desítky a stovky
 • Násobení (3x30,5x10....2x16,17x4....37x2,22x3...)
 • Dělení (84:7, 96:6, 88:8...)
 • Dělení se zbytkem (23:5, 29:4, 25:7...)
 • Počítání se závorkami (5+6) x 6, (15-3) x 4 ....
 • Slovní úlohy o jednom, nebo dvou krocích
 • Poznat tělesa - krychle, kvádr, čtyřboký jehlan, kužel, koule, znát pojmy vrchol, stěna, hrana

Moc držím palce. Děti tento týden byly skvělé a učení jim krásně šlo, tak doufám, že se to ukáže i při testech!